เอ็ตด้า มอบรางวัล eASIA Award 2019 สุดยิ่งใหญ่ เล็งผลักดันเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ


กรุงเทพฯ 21 พฤศจิกายน 2562 ; สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล eASIA Award 2019 เพื่อค้นหาและส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 20 ประเทศสมาชิก ที่นำมาตรฐานมาใช้ในทางปฏิบัติและมีความโดดเด่นด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อผลักดันเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งไม้ต่อให้มาเลเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุมปี 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสวิส  โซเทล กรุงเทพ รัชดา   


สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ AFACT (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม AFACT Plenary ครั้งที่ 37 พร้อมจัดกิจกรรมประกวดและมอบรางวัล eASIA Award 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกข้ามพรมแดนได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในภูมิภาคไปในทิศทางเดียวกันตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO)

“โลกปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าโลก ที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้น การอำนวยความสะดวกทางการค้าให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสนามการค้าการลงทุนที่มีเสถียรภาพและตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลก เมื่อปี 2561 ให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อยู่ในอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 190 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่พัฒนาประเทศให้ก้าวไปพร้อมกับภูมิภาคอย่างยั่งยืนได้” ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

สำหรับรางวัล eASIA Award 2019 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยมีองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเอเชียแปซิฟิกรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

  • ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Trade Facilitation and e-Commerce 
  • ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาครัฐ หรือ Digital Transformation (Public Sector) 
  • ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาคเอกชน หรือ Digital Transformation (Private Sector)
  • ด้านการสร้างโอกาสทางดิจิทัล หรือ Creating Inclusive Digital Opportunities

และรางวัลเกียรติยศ หรือ Honorary Award ที่มอบให้กับ ดร.แกรี่ เรง เวง กอง หัวหน้าคณะผู้แทนจากไต้หวัน (Mr. Gary Reng Weng Gong,PhD, Head of Delegate Chinese Taipei) อดีต AFACT Chairman ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก และทำให้ AFACT เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ ความน่าสนใจของรางวัล eASIA Award 2019 คือ การคัดสรรผู้ประกอบการหรือบริษัท
ชั้นนำที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและมาตรฐานดีเยี่ยมในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการผลักดันจาก AFACT ให้เป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงและแนะนำผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถได้อย่างถูกต้องยั่งยืน


“เราหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยจุดประกายความคิด ลดความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน e-Transactions และ e-Commerce รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อการผลักดันเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ประชุมจึงได้มีการส่งมอบ Token เกียรติยศให้กับประเทศมาเลเซีย เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน  eASIA Award 2020 ต่อไป” ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและบรรยากาศพิธีมอบรางวัล eASIA Award 2019 ได้ทาง https://standard.etda.or.th/afact2019/easiaawards.html และ ทาง FB : ETDA Thailand

ไม่มีความคิดเห็น